Jerusalem kommitténs uppdrag i Sverige

VÅRT UPPDRAG

Jerusalemkommittén arbetar för att stödja den palestinska befrielsekampen. Vi kommer att visa hur Israels sionistiska statsprojekt och den illegala ockupationen förstör det palestinska samhället och ekonomin, och beskriva hur palestinska ungdomar får sina förhoppningar om framtiden krossade. Vi kommer att arbeta för flyktingars rätt att återvända och för att häva blockaden av Gaza. Vi måste förmedla hur Israel som en odemokratisk apartheidstat gör livet svårt för de palestinier som bor i Israel. Jerusalemkommittén stöder alla ansträngningar mot rasism och antisemitism och avvisar alla försök att likställa antisemitism med antisionism.

Jerusalemkommitténs principprogram beskriver huvudlinjerna i vårt solidaritetsarbete för palestinierna. Arbetsprogrammet är riksmötets beslut om prioriteringar och mål för hela organisationen under kommande riksmötesperiod.

Efter kriget i Syrien, Trumps pro-israeliska politiska provokationer och Israels diplomatiska offensiver är den palestinska situationen mycket svår. Sverige har också för närvarande en regering som har som mål att stärka samarbetet med Israel.

Det innebär att större resurser måste läggas på informationsarbete om den palestinska situationen, på utbildning av medlemmar, ökat deltagande i samhällsdebatten och stärkt politiskt arbete riktat mot partier, ungdomsorganisationer och fackföreningsrörelsen.

Vi kommer att arbeta för att påverka det svenska samhället genom att utmana politiska partier, fackföreningsrörelsen, kyrkliga organisationer, idrottsrörelsen och styrande myndigheter att stödja den palestinska kampen.

Viktiga frågor kommer att vara:

1. Internationell rätt, humanitär rätt och mänskliga rättigheter
a) Att lyfta fram Israels ökända och kontinuerliga kränkningar och bristande respekt för internationell rätt, humanitär rätt och mänskliga rättigheter. Avslöja samtidigt Sveriges och det internationella samfundets legitimering av Israels kränkningar av dessa rättigheter genom att underlåta att införa sanktioner.
b) Arbeta för att de svenska myndigheterna tydligt tar avstånd från USA:s och Israels fredsplan. Visa att de svenska myndigheternas ensidiga stöd till en tvåstatslösning inte heller tjänar arbetet för fred och frihet för palestinierna.
c) Arbeta för att den svenska regeringen ska sätta press på Israel så att de följer FN:s konvention om barnets rättigheter och släpper alla palestinska barn i israeliska militärfängelser.
d) Arbeta för att Stortinget ska erkänna Palestina som en självständig stat.

2. Stöd till den palestinska frihetskampen
a) Att bryta tystnaden om konsekvenserna av Israels omänskliga blockad av Gaza och ockupationen av Palestina.
b) Utveckla kontakten med och stödja gräsrotsorganisationer, framför allt inom fackföreningsrörelsen och kvinnorörelsen.
c) Arrangera studieresor till Libanon, Palestina och Israel.
d) Skicka solidaritetsarbetare till Palestina och Libanon och underlätta att de som reser aktivt bidrar till solidaritetsarbetet i Sverige.
e) Stödja investeringar i kulturellt och konstnärligt utbyte med Palestina.
f) Rekrytera givare till Palestina-Solidaritet.

3. Rekrytering och organisationsuppbyggnad
a) Ta fram argument och strategier för informationsarbete lokalt och centralt i organisationen. Vi ska arbeta för att bli en tydlig deltagare och premissleverantör i samhällsdebatten.
b) Utveckla utbildningsmöjligheter i grundläggande organisatoriskt och politiskt arbete för Jerusalemkommitténs förtroendemän och medlemmar.
c) Utveckla metoder för rekrytering och engagemang av unga.
d) Utveckla samarbetet mellan alla delar av organisationen. Utveckla och underhålla lokala team där det finns grund för det.
e) Genomföra en rikstäckande rekryteringskampanj.
f) Utveckla nya inkomstgenererande verksamheter.
g) Ge ut medlemstidningen Free Palestine.

De politiska och sociala förhållandena i Palestina/Israel är mycket instabila. Ett arbetsprogram kan inte förutse en utveckling som är beroende av väldigt många aktörer. Den politiska utvecklingen i Sverige kan också komma att förändras så att nya möjligheter öppnar sig. Det är därför mycket viktigt att ledningen för Jerusalem kommittén har utrymme att göra nya prioriteringar när situationen kräver det.